Tekst

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia SezaM:

Sprawozdanie za 2017r.:

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia SezaM:

Sprawozdanie za 2016r.:

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z działalnością Stowarzyszenia SezaM:

Sprawozdanie za 2015r:

 STATUT ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA CHORYCH NA SM

ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM

nazwa skrócona SM SEZAM zwane dalej stowarzyszeniem.

§ 2 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar województwa śląskie, a siedzibą władz jest miasto GLIWICE. 2. Terenem działalności stowarzyszenia jest obszar całego kraju w szczególności województwo śląskie a siedzibą władz stowarzyszenia jest miasto Gliwice

§ 3

Stowarzyszenie działa w ramach porządku prawnego określonego przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawę Prawo o stowarzyszeniach.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków. 2. Członek Stowarzyszenia nie ma prawa do pobierania gratyfikacji finansowych z tytułu pełnienia funkcji w Stowarzyszeniu

§ 6

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, znaków i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

 1. Stowarzyszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko majątkiem własnym. 2. Członkowie stowarzyszenia nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną obywateli polskich chorych na stwardnienie rozsiane i inne schorzenia neurologiczne, ich krewnych i przyjaciół, działającą na gruncie Konstytucji RP i ma na celu:

 • zrzeszanie osób chorych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju, 
 • wyzwalanie inicjatywy osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem, 
 • likwidacji barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami neurologicznymi i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami,
 • artykułowanie i reprezentowanie interesów osób ze stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami neurologicznymi w kraju w szczególności poprzez współpracę z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego oraz na arenie międzynarodowej między innymi poprzez współpracę ze Światową Federacją Towarzystw Stwardnienia Rozsianego oraz poszczególnymi organizacjami innych krajów.

§ 9

Cele swoje realizuje poprzez:

 • współdziałanie z organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami i stowarzyszeniami pracującymi dla dobra i na rzecz osób niepełnosprawnych, 
 • organizowanie pomocy członkom stowarzyszenia w rozwiązywaniu wszelkich problemów życiowych poprzez informację, pomoc prawną, socjalno-bytową oraz współdziałanie w organizowaniu działalności społecznej, gospodarczej i kulturalnej, 
 • organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych, 
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami neurologicznymi ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych publikacji, 
 • inicjowanie i uczestniczenie w pracach badawczych, legislacyjnych dotyczących życia i warunków bytu, oświaty i wychowania oraz specyficznych potrzeb osób ze stwardnieniem rozsianym, a także sposobu ich zaspokajania, zwłaszcza w zakresie: - ujawniania barier społecznych, organizacyjnych, architektonicznych, komunikacyjnych i innych, ograniczających kontakt osób ze stwardnieniem rozsianym ze środowiskiem i utrudniających im rehabilitację oraz występowanie do kompetentnych Władz z wnioskiem o ich usuniecie, - opracowywanie adekwatnych rozwiązań sprawy dostępu osób ze stwardnieniem rozsianym do różnego rodzaju stanowisk pracy zgodnie z ich możliwościami fizycznymi, kwalifikacjami i zainteresowaniami oraz zasad jego realizacji, - opiniowanie i inicjowanie produkcji sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego lub usprawniającego życie codzienne i pracę osób ze stwardnieniem rozsianym.
 • organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, posiedzeń, zjazdów, poradnictwa, imprez kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych i innych, a także obozów i wczasów, 
 • podejmowanie i popieranie inicjatyw społecznych zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, 
 • otaczanie szczegó1ną opieką dzieci osób chorych i ich rodzin, a także osób z nowym rozpoznaniem stwardnienia rozsianego, 
 • budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób ze stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami neurologicznymi, 
 • prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w celu pozyskania środków na cele statutowe, 
 • udzielanie pomocy interwencyjnej w załatwianiu indywidualnych spraw osób chorych, 
 • ułatwianie osobom ze stwardnieniem rozsianym i innymi schorzeniami neurologicznymi podejmowania zatrudnienia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także podejmowania działa1ności społeczno-użytecznej, 
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu medycznego.

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być:

a) Członkowie zwyczajni,

b) Członkowie honorowi.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. 
 2. Warunkiem zaliczenia w poczet członków zwyczajnych jest złożenie pisemnej deklaracji. Decyzję o przyjęciu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w formie uchwały.

§ 12

Członek zwyczajny ma prawo:

 • wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia,
 • uczestniczenia Walnym Zebraniu z prawem głosu,
 • korzystania z wszelkich form działalności i urządzeń stowarzyszenia na zasadach określonych przez jego władze,
 • zgłaszania postulatów i wniosków pod adresem władz stowarzyszenia, e) czynnego udziału w pracach stowarzyszenia.
 • członek stowarzyszenia może działać przez pełnomocnika . Pełnomocnictwo zostanie udzielone w obecności członka Zarządu i potwierdzone jego podpisem.

§ 13

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 • brać czynny udział w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia i propagować jego idee, 
 • przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 
 • regularnie opłacać składki członkowskie,
 • członek zwyczajny jest zobowiązany do regularnego uczestnictwa w spotkaniach Stowarzyszenia a nieobecność winien uzasadnić.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna zasłużona dla rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej osób ze stwardnieniem rozsianym, lub realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia. 
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 15

Członkowi honorowemu przysługują wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 16

Przynależność do Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. Skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego. 
 2. Skreślenia z listy dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
  a) rezygnacji z członkostwa złożonej przez członka na piśmie
  b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
  c) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego
  d) śmierci członka.
 3. Wykluczenia dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
  a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
  b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jak członka, lub godzi w dobre imię stowarzyszenia,
  c) absencja członka stowarzyszenia w spotkaniach określonych harmonogramem bez uzasadnienia przekraczająca 60% w ciągu roku może skutkować wykluczeniem członka ze stowarzyszenia. 
 4. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 ust. b) i w pkt. 3 umożliwia się członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu. 
 5. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym statutem.

§ 17

 1. Od decyzji Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie takie należy złożyć za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od daty doręczenia. 
 2. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

 1. Władzami Stowarzyszenia są: 
  a) Walne Zebranie Członków zwane dalej Walnym Zebraniem. Walne Zebranie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 
  b) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem, 
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. W wyborach do władz stowarzyszenia mogą uczestniczyć członkowie posiadający, co najmniej roczny staż członkowski w kolejnych wyborach.
 3. Kadencja wszystkich władz wybieralnych trwa 4 lata i kończy się z chwilą powołania nowych władz Stowarzyszenia. 
 4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 
 5. Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym. 
 6. W razie zmniejszenia się składu władz wybieralnych Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu pochodzącego z wyboru.

WALNE ZEBRANIE

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
 2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, co najmniej raz do roku, w pierwszym kwartale, w celu rozpatrzenia sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, uchwalenia planu działalności i budżetu, oraz zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.  
 3. Zarząd zawiadamia pisemnie członków Stowarzyszenia o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania do 14 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zebrania. 
 4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania. 
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania. 
 6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  a) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
  b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
  c) podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,
  d) wybór członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  e) uchwalanie zmian statutu,
  f) pojęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  g) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
  h) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,
  i) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
  l) podejmowanie uchwał w sprawach, które ze względu na szczególne znaczenie wymagają decyzji ogółu uprawnionych członków. 
 7. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania nie obowiązuje. 
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. 
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. 
 3. W Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o pół godziny później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

ZARZĄD

§ 21

 1. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. 
 2. Zarząd składa się z 5 członków; Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu 
 3. Walne Zebranie może podjąć decyzję o sposobie wyboru członków Zarządu. Przez dokonanie bezpośredniego wyboru kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji, albo dokonać wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają funkcyjnych członków Zarządu. Ukonstytuowanie się Zarządu powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Walnego Zebrania dokonującego wyborów. 
 4. W przypadku zmian pełnionych funkcji w ramach Zarządu w trakcie jego kadencji, Zarząd o zmianach zawiadamia członków stowarzyszenia na piśmie w ciągu 14 dni od daty ich dokonania, 
 5. Zarząd może dokooptować nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/2 składu pochodzącego z wyboru, kadencja osoby, lub osób wybranych w tym trybie trwa nie dłużej niż pozostałych członków Zarządu. 
 6. Co najmniej połowę członków Zarządu powinny stanowić osoby chore.

§ 22

Do kompetencji i zakresu działania Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, 
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, 
 • zarządzanie i gospodarowanie funduszami oraz majątkiem Stowarzyszenia, 
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, d) uchwalanie planu działalności i preliminarzy budżetowych, 
 • przedkładanie sprawozdań ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania oraz realizowanie jego uchwał i wytycznych, 
 • zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 • zwoływanie Walnego Zebrania, 
 • ustalanie wysokości składek członkowskich, 
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, organizacji oraz delegowanie przedstawicieli na zjazdy krajowe i międzynarodowe, 
 • czuwanie nad przestrzeganiem Statutu przez wszystkich członków Stowarzyszenia, 
 • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia 
 • rekomendowanie kandydatów na członków honorowych Stowarzyszenia. 
 • skreślanie i wykluczanie członków z szeregów Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się, co najmniej raz w miesiącu. 
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes - w wyjątkowych przypadkach wyznaczony przez niego członek Zarządu, który ustala porządek obrad 
 3. Na uzasadniony wniosek członka Zarządu posiedzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku Prezesowi. 
 4. Prezes zawiadamia członków Zarządu o zwołaniu posiedzenia Zarządu, co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 
 5. W nagłych przypadkach Prezes może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. 
 6. Uchwały i postanowienia Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych. 
 7. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa. 
 8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział osoby niebędące członkami Zarządu, a zaproszone przez Prezesa lub członka Zarządu wnoszącego o zwołanie posiedzenia. 
 9. Posiedzenia zarządu są protokołowane, a podpisuje je protokolant i przewodniczący posiedzeniu. 
 10. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać:
  a) numer kolejny i datę posiedzenia,
  b) nazwiska osób obecnych na posiedzeniu,
  c) porządek posiedzenia, |
  d) istotę referowanych spraw i oświadczenia zgłoszone do protokołu,
  e) stwierdzenie podjęcia uchwały i postanowień i ich treść oraz wyniki głosowania, 
 11. Zatwierdzone protokoły i uchwały dołączane są do Księgi Uchwał Zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia niepodlegającym organowi zarządzającemu w wykonywaniu kontroli wewnętrznej lub nadzoru 
 2. Komisja składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności statutowej, organizacyjnej i gospodarczej Stowarzyszenia. 
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak raz na pół roku. 
 5. Kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia odbywa się, co najmniej raz w roku.

PRZEPISY WSPÓLNE DLA ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 25

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
 2. W skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa i, powinowactwa w linii prostej lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
 3. Na członkach Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może ciążyć prawomocny wyrok za przestępstwo z winy umyślnej. 
 4. Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustępu 2 i 3, kandydat do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składa przed wyborem. 
 5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z tytułu pełnionych funkcji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 
 2. Na fundusze składają się :
  a) składki członkowskie,
  b) dotacje, subwencje, granty, spadki i darowizny,
  c) dochód z działalności statutowej,
  d) dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych i działalności gospodarczej.
  e) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy, |
  f) uzyskane środki pozabudżetowe z kraju i z zagranicy.
  g) przekazanie przez osoby fizyczne części podatku dochodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to kwota 1% z tytułu wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą realizacji zadań statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków stowarzyszenia. 
 4. Do prowadzenia swoich spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zawierać umowy zlecenia i o dzieło.

§ 27

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

§ 28

 1. Oświadczenia w sprawach majątkowych Stowarzyszenia składają dwie osoby: Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik. 
 2. Umowy, akta oraz pełnomocnictwa podpisuje Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik. 
 3. Do ważności dokumentów finansowych wymagane są dwa podpisy członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 29

 1. Zmiany w Statucie i zmianę Statutu dokonuje Komisja Statutowa powoływana przez Zarząd. 
 2. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie lub Nadzwyczajne Walne Zebranie bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje. 
 3. W przypadku likwidacji Stowarzyszenia jego majątek przechodzi na własność podmiotu określonego uchwałą Walnego Zebrania. 
 4. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określi sposób likwidacji, osobę likwidującą i termin likwidacji. 
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Rozdział VII

Działalność pożytku publicznego

& 30

 1. Stowarzyszenie Sezam w Gliwicach z dniem wpisu do rejestru staje się organizacją pożytku publicznego , w sferze działań na rzecz osób niepełnosprawnych , inwalidów , ich opiekunów i przyjaciół , zgodną z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 91.33Z to jest „Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanych” a w szczególności :

/1/ pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób ;

/2/ działalności charytatywnej ;

/3/ ochrony i promocji zdrowia ;

/4/ promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy ;

/5/ działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ;

/6/ upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagających rozwój demokracji ;

/7/ promocji i organizacji wolontariatu ;

/8/ działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami ;

/9/ działalności wspomagającej technicznie , szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe , współpracujące w zakresie określonym w § 30 pkt 1

Dotychczasowy zapis § 7 Rozdziału II Statutu „ Cele i środki działania” pozostaje nadal aktualny .

2.1 Statutowa działalność Stowarzyszenia Sezam nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i jako działalność odpłatna .

2.2 Dochód z całej działalności Sezam a szczególnie odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia Sezam

2.3 Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia Sezam wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości ,

3.1. Stowarzyszenie Sezam w Gliwicach , jako organizacja pożytku publicznego spełnia łącznie wymagania art.20 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , to jest :

/1/ prowadzi działalność statutową na rzecz osób chorych,niepełnosprawnych inwalidów, ich opiekunów i przyjaciół ,

/2/ działalność wymieniona w pkt 1 jest wyłączną statutową działalnością Stowarzyszenia Sezam

/3/ nie prowadzi działalności gospodarczej , a jeśli będzie prowadzić to wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych ,

/4/ cały dochód przeznacza na prowadzoną działalność statutową ,

/5/ posiada statutowy kolegialny organ kontroli tj. Komisję Rewizyjną , nie podlegającą Zarządowi Stowarzyszenia Sezam w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, przy czym

członkowie Komisji Rewizyjnej

(a) nie są członkami Zarządu Sezam i nie pozostają z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia ,

(b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3.1. Statut Sezam zabrania :

/1/ udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Sezam w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” ,

/2/ przekazywania majątku Sezam na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

/3/ wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników orazbich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia Sezam

/4/ zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów, pracownicy Sezam oraz ich osoby bliskie.

 

Opracowano, dnia 20 września 2006. Zatwierdzono, dnia 20 października 2006.

Zmiana dnia 23-02-2008

 

Numer KRS

0000269884

Numer konta

09 1050 1298 1000 0023 1409 9488

Wpłaty z zagranicy:

IBAN PL09105012981000002314099488

SWIFT INGBPLPW

1% z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Rozliczenie PIT z PITax.pl

Darmowy Program PIT dostarcza firma
PITax.pl Łatwe​ ​podatki